program matches;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, crt, {timerutils}time
 { you can add units after this };

var
 pole,hrac1,hrac2 : array [0..21,0..31] of string[5];
 pom_prom     : string[20];
 typ        : string[2];
 //polex,poley jsou pripravena do budoucna na dynamicka pole, zatim jsou jenom staticky dana
 x,y,i,
 tah,prodleva,
 polex,poley,
 skore1,skore1old,
 skore2,skore2old : smallint;
 //v souvislosti se zmenou casove prodlevy za behu typu hry cc
 {currenttime    : longint;}
 const
  cekani     : smallint = 3000;


(****************************************************)
(*         vypise napovedu         *)
(****************************************************)
procedure help;
begin
writeln ('---------------------------- help ----------------------------');
writeln ;
writeln (paramstr(0));
writeln ;
writeln (' -h help');
writeln ('    vypise tuto napovedu');
writeln ;
writeln (' -t type [ hh | hc | cc ]');
writeln ('    typ hry: hh - human  X human [ default ]');
writeln ('         hc - human  X computer');
writeln ('         cc - computer X computer');
writeln ;
writeln (' -d delay ( interval 0 az 32767 )  [ default: 1000 ]');
writeln ('    casova prodleva mezi tahy (v milisekundach)');
writeln ('    ! lze pouzit jen s volbou -t cc !');
writeln ;
end;


(****************************************************)
(*     vraci vstupni parametry programu     *)
(****************************************************)
procedure input_param (var typ:string[2]; var prodleva:smallint);
var
 parametry  : array [1..3] of string[10];
 allparamok : boolean;
 returned  : smallint;
begin

parametry[1]:='-h';
parametry[2]:='-t';
parametry[3]:='-d';

prodleva:=-1;
typ:='hh';

allparamok := false;

if paramcount>=1 then
 for i:=1 to paramcount do begin

  //jestli nektery parametr odpovida, tak break
  for y:=1 to length(parametry) do
   if paramstr(i) = parametry[y] then begin
    allparamok := true;
    break;
   end
   //jestli predchozi parametr byl "mozny", treba toto bude jeho hodnota
   else if paramstr(i-1) = parametry[y] then begin
    allparamok := true;
    break;
   end;

  //kdyz nektery parametr neodpovida
  if allparamok = false then begin
   writeln ;
   writeln ('neexistujici parametr nebo spatna hodnota parametru: ',paramstr(i));
   writeln ;
   break;
  end;

 end
else allparamok:=true;


if allparamok = false then begin
 help;
 halt(0);
 end
else if paramcount >= 1 then begin
 for i:=1 to paramcount do begin

  //jestli napoveda
  if paramstr(i)=parametry[1] then begin
   help;
   halt(0);
  end;

  //jestli typ
  if paramstr(i)=parametry[2] then begin
   if (paramstr(i+1)='hh') or
     (paramstr(i+1)='hc') or
     (paramstr(i+1)='cc') then typ:=paramstr(i+1)
   else if (i+1) > paramcount then begin
    writeln ('ERROR: prazdny parametr ',parametry[2]);
    halt(0);
    end
    else begin
    writeln ('spatna hodnota parametru ',parametry[2]);
    halt(0);
   end;
   continue;
  end;

  //jestli prodleva
  if paramstr(i)=parametry[3] then begin
   if (i+1) > paramcount then begin
    writeln ('ERROR: prazdny parametr ',parametry[3]);
    halt(0);
   end
   else begin
    val(paramstr(i+1),prodleva,returned);
    if returned<>0 then begin
     writeln ('hodnota parametru ',parametry[3],' neni cislo');
     halt(0);
    end
    //neslo to pres interval, nevim proc, docela by me to zajimalo
    else if not((prodleva <= 32767) and (prodleva >= 0)) then begin
     writeln ('cislo v parametru ',parametry[3],' neni z intervalu 0 az 32767');
     halt(0);
    end;
   end;
  end;

 end;
end;

end;


(****************************************************)
(*    maze pocet radku, vcetne nynejsiho    *)
(****************************************************)
procedure smazradky (radku:byte);
var
 i : byte;
begin
 delline;
 for i:=1 to radku-1 do begin
  y:=wherey-1;
  gotoxy(1,y);
  clreol;
 end;
end;


(****************************************************)
(*        vykresli hraci pole        *)
(****************************************************)
procedure drawtab(x,y:smallint);
begin
 for y:=0 to length(pole[0])-1 do begin
  for x:=0 to length(pole)-1 do
   if (hrac1[x,y][1]=' ') and (hrac2[x,y][1]=' ') then write (pole[x,y])
   else
    if hrac1[x,y][1]=' ' then begin
     //svitiva zelena
     textcolor(10);
     write (hrac2[x,y]);
     normvideo;
    end
    else begin
     //svitiva zluta
     textcolor(14);
     write (hrac1[x,y]);
     normvideo;
    end;
  writeln;
 end;
end;


(****************************************************)
(*      vraci souradnice uzivatele      *)
(****************************************************)
procedure OwnSouradnice (var x,y : smallint);
var
 xovain, yova : string;
 ok, z     : smallint;
begin

//opakovat zadavani x a y, dokud nebudou sedet
repeat

    (* xova *)
ok:=1;
repeat
 write ('zadejte souradnice sirky: x = ');
 readln (xovain);
 val(xovain,x,ok);
 if not(ok=0) then begin
  writeln;
  write ('zadane znaky nelze povazovat za cislo, zadejte je znovu');
  delay(cekani);
  smazradky(3);
 end
 else
  if not(x in [1..length(pole)-1]) then begin
  ok:=1;
  writeln;
  write ('zadane cislo neni z cisel na ose x, zadejte je znovu');
  delay(cekani);
  smazradky(3);
 end;
until (ok=0);


    (* yova *)

//vypocte posledni pismenko z osy y
i:=0;
for z:=1 to length(pole[0])-1 do
 if (z mod 3) = 0 then i:=i+1
 else
  if (z mod 3) = 1 then i:=i+1;

ok:=1;
repeat
 write ('             y = ');
 readln (yova);
 if (yova[1]='1') or (length(yova)>1) or not(yova[1] in ['a'..chr(96+i)]) then begin
  writeln;
  write ('tomu rikate male pismenko z osy y ?! - zadejte znovu');
  delay(cekani);
  smazradky(3);
 end
 else
  if ((((ord(yova[1])-ord('a')+1) mod 2)=0) and ((x mod 2)=0)) or
    ((((ord(yova[1])-ord('a')+1) mod 2)=1) and ((x mod 2)=1)) or
     ((ord(yova[1])-ord('a')+1) = x) then begin
   writeln;
   write ('tato souradnice prece neexistuje!');
   delay(cekani);
   smazradky(4);
   break;
  end
  else ok:=0;
until ok=0;

until ok=0;

//vypocet radku
y:=(ord(yova[1])-ord('a')+1) + ((ord(yova[1])-ord('a')+1) div 2);
end;


(****************************************************)
(*      vraci kolik uzavira kruhu       *)
(****************************************************)
function kruhu(x,y:smallint):smallint;
begin
kruhu:=0;

// pro '|'
if (hrac1[x,y][1]='|') or (hrac2[x,y][1]='|') then begin

 //kruh vlevo
   //aby nesahal mimo pole - nekam do pameti, kde nevim, co je
 if ( x-1 > 1 ) and
   ((hrac1[x-2,y ][1]='|') or (hrac2[x-2,y ][1]='|')) and
   ((hrac1[x-1,y-2][1]='_') or (hrac2[x-1,y-2][1]='_')) and
   ((hrac1[x-1,y+1][1]='_') or (hrac2[x-1,y+1][1]='_')) then kruhu:=kruhu+1;

 //kruh vpravo
   //aby nesahal mimo pole - nekam do pameti, kde nevim, co je
 if ( x+1 < length(pole)-1 ) and
   ((hrac1[x+2,y ][1]='|') or (hrac2[x+2,y ][1]='|')) and
   ((hrac1[x+1,y-2][1]='_') or (hrac2[x+1,y-2][1]='_')) and
   ((hrac1[x+1,y+1][1]='_') or (hrac2[x+1,y+1][1]='_')) then kruhu:=kruhu+1;
end;


// pro '_'
if (hrac1[x,y][1]='_') or (hrac2[x,y][1]='_') then begin

 //kruh nad
   //aby nesahal mimo pole - nekam do pameti, kde nevim, co je
 if ( y-1 > 1 ) and
   ((hrac1[x,y-3][1]='_')  or (hrac2[x,y-3][1]='_'))  and
   ((hrac1[x-1,y][1]='|')  or (hrac2[x-1,y][1]='|'))  and
   ((hrac1[x+1,y][1]='|')  or (hrac2[x+1,y][1]='|'))  then kruhu:=kruhu+1;

 //kruh pod
   //aby nesahal mimo pole - nekam do pameti, kde nevim, co je
 if ( y+1 < length(pole[0])-1 ) and
   ((hrac1[x ,y+3][1]='_') or (hrac2[x ,y+3][1]='_')) and
   ((hrac1[x-1,y+2][1]='|') or (hrac2[x-1,y+2][1]='|')) and
   ((hrac1[x+1,y+2][1]='|') or (hrac2[x+1,y+2][1]='|')) then kruhu:=kruhu+1;
end;

end;


(****************************************************)
(*  vraci nahodny integer ze zadaneho intervalu  *)
(****************************************************)
function randomint (min, max: integer): integer;
begin
 if min < max then randomint := min + random (max - min)
 else randomint := min - random (min - max)
end;


(****************************************************)
(*       vraci idealni souradnice       *)
(****************************************************)
procedure ideal(var a,b : smallint);
var
 skonci : boolean;
begin
skonci:=false;

//nahodne generovat tah dokud se netrefi prazdne pole :)
//(maximalne vsak 39x, pak se vezme prvni prazdne misto,
// kvuli setreni procesorovym casem)
for i:=1 to 40 do begin
 x:=randomint(1,length(pole)-1);
 y:=randomint(1,length(pole[0])-1);
 if ( (((y mod 3)=0) and ((x mod 2)=1))  or
    (((y mod 3)=1) and ((x mod 2)=0)) ) and
     //je tam volno?
     (hrac1[x,y][1]=' ')        and
     (hrac2[x,y][1]=' ') then break;
end;

//vraci souradnice prvniho prazdneho mista
if i=40 then begin
 for y:=1 to length(pole[0])-1 do begin
  for x:=1 to length(pole)-1 do
   //spravna souradnice?
   if ( (((y mod 3)=0) and ((x mod 2)=1))  or
      (((y mod 3)=1) and ((x mod 2)=0)) ) and
     //je tam volno?
     ((hrac1[x,y][1]=' ') and (hrac2[x,y][1]=' '))
   then begin
    skonci:=true;
    break;
   end
   else continue;

  if skonci=true then break;
 end;
end;

a:=x;
b:=y;

end;(****************************************************)
(****************************************************)
(*                         *)
(*           START            *)
(*                         *)
(****************************************************)
(****************************************************)

begin

//kontrola/vyplneni vstupnich parametru
prodleva:=1000;
typ:='hh';

input_param(typ,prodleva);

if (typ<>'cc') and (prodleva>=0) then begin
 writeln ('nemuzete zadavat casovou prodlevu, kdyz to neni typ hry cc');
 halt(0);
end;

//kdyz neni parametr -d VUBEC zadany
if prodleva<0 then prodleva:=1000;


//zaplneni hracu mezerami
for y:=0 to length(hrac1[0])-1 do
 for x:=0 to length(hrac1)-1 do begin
  hrac1[x,y]:=('   ');
 end;
for y:=0 to length(hrac2[0])-1 do
 for x:=0 to length(hrac2)-1 do begin
  hrac2[x,y]:=('   ');
 end;


(****************************************************)
(*          hraci pole           *)
(****************************************************)
//prvni radek
y:=0;
for x:=0 to length(pole)-1 do
 if x=0 then pole[x,y]:=('  ')
 else
  if (x mod 2) = 0 then
   if x > 9 then begin
    str(x,pom_prom);
    pole[x,y]:=(' '+pom_prom+' ')
   end
   else begin
    str(x,pom_prom);
    pole[x,y]:=(' '+pom_prom+' ')
   end
  else begin
   str(x,pom_prom);
   pole[x,y]:=(pom_prom);
  end;

//ostatni radky
i:=0;
for y:=1 to length(pole[0])-1 do begin
 for x:=0 to length(pole)-1 do begin

  //jestli JE to prvni "string" v radku
  if x=0 then

   //jestli JE to prvni radek
   if y=1 then begin
    i:=i+1;
    pole[x,y]:=(chr(96+i)+' _');
   end

   //kdyz to NEni prvni radek
   else
    if (y mod 3) = 0 then begin
     i:=i+1;
     pole[x,y]:=(chr(96+i)+' ');
    end
    else
     if (y mod 3) = 1 then begin
      i:=i+1;
      pole[x,y]:=(chr(96+i)+' _');
     end
     else pole[x,y]:=('  ')

  //kdyz to NEni prvni "string" v radku
  else
   if (y mod 3) = 1 then
    if (x mod 2) = 0 then pole[x,y]:=('_____')
    else pole[x,y]:=('|')
   else
    if (x mod 2) = 0 then pole[x,y]:=('   ')
    else pole[x,y]:=('|');
 end;
end;

//naplneni dulezitych promennych
tah:=1;

skore1:=0;
skore2:=0;
skore1old:=0;
skore2old:=0;

polex:=10;
poley:=10;


(****************************************************)
(*      vysledny vypis na obrazovku      *)
(****************************************************)
repeat

clrscr;
drawtab(x,y);

skore1old:=skore1;
skore2old:=skore2;

writeln ('--------------------------- skore ----------------------------');
write ('  zluty hrac: ',skore1);
write ('              ');
writeln ('zeleny hrac: ',skore2);

if skore1+skore2 <> polex*poley then
repeat

//hrac1
if tah = 1 then begin
 write ('------------------- na tahu je ');
 //svitiva zluta
 textcolor(14);
 write ('zluty');
 normvideo;
 writeln (' hrac --------------------');

 //kdyz typ = hh
 if (typ='hh') or (typ='hc') then begin

// toto je zakomentovane, protoze je to pekne otravne - hlavne to je podvod pri hre :)
// jiny zpusob reseni me nenapadnul,
// jedine zmacknuti klavesy F1, s tim jsem se ale uz nechtel delat,
// protoze mi to prislo zbytecne - tu hru by to zkazilo :)
{  repeat
   write ('chce aby tento tah za Vas provedl pocitac? y/n : ');
   readln (pom_prom);
   if (pom_prom <> 'y') and (pom_prom <> 'n') then begin
    writeln ('nezadal jste "y" nebo "n", zkuste to znovu !');
    delay(cekani);
    smazradky(3);
   end;
  until (pom_prom = 'y') or (pom_prom = 'n');

  if pom_prom='y' then ideal(x,y)
  else }ownsouradnice(x,y);

  if hrac1[x,y][1]=' ' then
   if hrac2[x,y][1]=' ' then
    if (x mod 2)=0 then begin
     hrac1[x,y]:=('_____');
     skore1:=skore1+kruhu(x,y);
    end
    else begin
     hrac1[x,y+1]:=('|');
     hrac1[x,y ]:=('|');
     hrac1[x,y-1]:=('|');
     //skore
     skore1:=skore1+kruhu(x,y);
    end
   else begin
    writeln ('to nevidis, ze tam Tvuj protihrac ma uz svoji sirku?!');
    delay(cekani);
    smazradky(5);
   end
  else begin
   writeln ('to nevidis, ze uz sis tam jednou sirku dal(a)?!');
   delay(cekani);
   smazradky(5);
  end;

 end;

 //kdyz typ = cc
 if typ='cc' then begin
  ideal(x,y);
  if (x mod 2)=0 then begin
   hrac1[x,y]:=('_____');
   skore1:=skore1+kruhu(x,y);
  end
  else begin
   hrac1[x,y+1]:=('|');
   hrac1[x,y ]:=('|');
   hrac1[x,y-1]:=('|');
   //skore
   skore1:=skore1+kruhu(x,y);
  end;
 end;

end

//hrac2
else begin
 write ('------------------ na tahu je ');
 //svitiva zelena
 textcolor(10);
 write ('zeleny');
 normvideo;
 writeln (' hrac --------------------');

 //kdyz typ = hh
 if typ='hh' then begin

// toto je zakomentovane, protoze je to pekne otravne - hlavne to je podvod pri hre :)
// jiny zpusob reseni me nenapadnul,
// jedine zmacknuti klavesy F1, s tim jsem se ale uz nechtel delat,
// protoze mi to prislo zbytecne - tu hru by to zkazilo :)
{  repeat
   write ('chce aby tento tah za Vas provedl pocitac? y/n : ');
   readln (pom_prom);
   if (pom_prom <> 'y') and (pom_prom <> 'n') then begin
    writeln ('nezadal jste "y" nebo "n", zkuste to znovu !');
    delay(cekani);
    smazradky(3);
   end;
  until (pom_prom = 'y') or (pom_prom = 'n');

  if pom_prom='y' then ideal(x,y)
  else }ownsouradnice(x,y);

  if hrac2[x,y][1]=' ' then
   if hrac1[x,y][1]=' ' then
    if (x mod 2)=0 then begin
     hrac2[x,y]:=('_____');
     skore2:=skore2+kruhu(x,y);
    end
    else begin
     hrac2[x,y+1]:=('|');
     hrac2[x,y ]:=('|');
     hrac2[x,y-1]:=('|');
     //skore
     skore2:=skore2+kruhu(x,y);
    end
   else begin
    writeln ('to nevidis, ze tam Tvuj protihrac ma uz svoji sirku?!');
    delay(cekani);
    smazradky(5);
   end
  else begin
   writeln ('to nevidis, ze uz sis tam jednou sirku dal(a)?!');
   delay(cekani);
   smazradky(5);
  end;

 end;

 //kdyz typ = cc nebo hc
 if (typ='cc') or (typ='hc') then begin
  ideal(x,y);
  if (x mod 2)=0 then begin
   hrac2[x,y]:=('_____');
   skore2:=skore2+kruhu(x,y);
  end
  else begin
   hrac2[x,y+1]:=('|');
   hrac2[x,y ]:=('|');
   hrac2[x,y-1]:=('|');
   //skore
   skore2:=skore2+kruhu(x,y);
  end;
 end;
end;

until (hrac1[x,y][1]='|') or (hrac1[x,y][1]='_') or
   (hrac2[x,y][1]='|') or (hrac2[x,y][1]='_')
//aby se vyskocilo z cyklu - kvuli hezcimu vypisu
else skore1:=skore1+1;


if tah=1 then
 if skore1>skore1old then tah:=1
 else tah:=2
else
 if skore2>skore2old then tah:=2
 else tah:=1;


//toto je reseni zmeny casove prodlevy pri typu hry cc
//ale nefunguje mi - nejde zkompilovat, i kdyz by to melo jit
{
currenttime:=start_timer;

if typ='cc' then begin
 writeln ('Muzete menit rychlost obnovovani,');
 writeln ('staci zadat casovou prodlevu v milisekundach.');
 repeat
  write ('prodleva: ');
  readln (pom_prom);
  val(pom_prom,prodleva,i);
  if i<>0 then begin
   writeln ('Zadane znaky nelze povazovat za cislo! Zkuste to znovu.');
   delay(prodleva);
   smazradky(4);
  end
  else smazradky(3);
 until i=0;
end

wait_to (currenttime, (prodleva div 1000));
}

if typ='cc' then delay(prodleva);

//pricitam jednicku, aby se cyklus nacal jeste jednou
// - proste kvuli "hezcimu" vystupu na obrazovce
until skore1+skore2 = polex*poley+1;


writeln ;
writeln ('This program is licensed under the terms of GNU-GPLv3 or higher');
writeln ('If You want to know something more, look at this web-page:');
writeln ('www.gymnachod.cz/~pacner.jan');
writeln ;
writeln ('written by Globator007 on 6/2008 in Lazarus');
writeln ('for EXIT press Enter');

readln;

end.